نمایش 1–8 از 214 نتیجه

نمایش 9 24 36

موتور هوبر T24.320.10

6 نفره

450 کیلوگرم

سرعت 1m/s

2.5kw

 6.6آمپر

راندمان بالا و مصرف کمتر انرژی حرکت

بسیار نرم و بدون شوک

 حجم فیزیکی کوچکتر

قابلیت اجرا در آسانسورهای بدون موتورخانه

کاهش هزینه های ساختمانی و بنایی در اجرای آسانسورهای بدون موتور خانه

کاهش نویز و سر وصدا

عدم وجود گیربکس و احتیاج به روغن کاری

 کاهش هزینه های سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری آسانتر

قابلیت دستیابی به سرعتهای بالاتر همراه با ظرفیتهای بالاتر

تکنولوژی جدیدتر و قابلیت تلفیق با فناوری های هوشمند مدرن

 سازگاری با محیط زیست

ایده آل برای ساختمانها و مجتمع های پر ترافیک

موتور هوبر T24L.320.10

6 نفره

450 کیلوگرم

سرعت 1m/s

3.1KW

 8.6 آمپر

راندمان بالا و مصرف کمتر انرژی حرکت

بسیار نرم و بدون شوک

 حجم فیزیکی کوچکتر

قابلیت اجرا در آسانسورهای بدون موتورخانه

کاهش هزینه های ساختمانی و بنایی در اجرای آسانسورهای بدون موتور خانه

کاهش نویز و سر وصدا

عدم وجود گیربکس و احتیاج به روغن کاری

 کاهش هزینه های سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری آسانتر

قابلیت دستیابی به سرعتهای بالاتر همراه با ظرفیتهای بالاتر

تکنولوژی جدیدتر و قابلیت تلفیق با فناوری های هوشمند مدرن

 سازگاری با محیط زیست

ایده آل برای ساختمانها و مجتمع های پر ترافیک

موتور هوبر T24L.320.16

6 نفره

450 کیلوگرم

سرعت 1.6m/s

4KW

 10.6 آمپر

راندمان بالا و مصرف کمتر انرژی حرکت

بسیار نرم و بدون شوک

 حجم فیزیکی کوچکتر

قابلیت اجرا در آسانسورهای بدون موتورخانه

کاهش هزینه های ساختمانی و بنایی در اجرای آسانسورهای بدون موتور خانه

کاهش نویز و سر وصدا

عدم وجود گیربکس و احتیاج به روغن کاری

 کاهش هزینه های سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری آسانتر

قابلیت دستیابی به سرعتهای بالاتر همراه با ظرفیتهای بالاتر

تکنولوژی جدیدتر و قابلیت تلفیق با فناوری های هوشمند مدرن

 سازگاری با محیط زیست

ایده آل برای ساختمانها و مجتمع های پر ترافیک

موتور هوبر T32S.320.10

8 نفره

630 کیلوگرم

سرعت 1m/s

4.1KW

10.6 آمپر

راندمان بالا و مصرف کمتر انرژی حرکت

بسیار نرم و بدون شوک

 حجم فیزیکی کوچکتر

قابلیت اجرا در آسانسورهای بدون موتورخانه

کاهش هزینه های ساختمانی و بنایی در اجرای آسانسورهای بدون موتور خانه

کاهش نویز و سر وصدا

عدم وجود گیربکس و احتیاج به روغن کاری

 کاهش هزینه های سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری آسانتر

قابلیت دستیابی به سرعتهای بالاتر همراه با ظرفیتهای بالاتر

تکنولوژی جدیدتر و قابلیت تلفیق با فناوری های هوشمند مدرن

 سازگاری با محیط زیست

ایده آل برای ساختمانها و مجتمع های پر ترافیک

موتور هوبر T32S.320.16

119,990,000 تومان

8 نفره

630 کیلوگرم

سرعت1.6

6.6kw

16,7 آمپر

راندمان بالا و مصرف کمتر انرژی حرکت

بسیار نرم و بدون شوک

 حجم فیزیکی کوچکتر

قابلیت اجرا در آسانسورهای بدون موتورخانه

کاهش هزینه های ساختمانی و بنایی در اجرای آسانسورهای بدون موتور خانه

کاهش نویز و سر وصدا

عدم وجود گیربکس و احتیاج به روغن کاری

 کاهش هزینه های سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری آسانتر

قابلیت دستیابی به سرعتهای بالاتر همراه با ظرفیتهای بالاتر

تکنولوژی جدیدتر و قابلیت تلفیق با فناوری های هوشمند مدرن

 سازگاری با محیط زیست

ایده آل برای ساختمانها و مجتمع های پر ترافیک

موتور هوبر T32.320.20

137,200,000 تومان

10 نفره

800 کیلوگرم

سرعت 2m/s

12.1kw

26,7 آمپر

راندمان بالا و مصرف کمتر انرژی حرکت

بسیار نرم و بدون شوک

 حجم فیزیکی کوچکتر

قابلیت اجرا در آسانسورهای بدون موتورخانه

کاهش هزینه های ساختمانی و بنایی در اجرای آسانسورهای بدون موتور خانه

کاهش نویز و سر وصدا

عدم وجود گیربکس و احتیاج به روغن کاری

 کاهش هزینه های سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری آسانتر

قابلیت دستیابی به سرعتهای بالاتر همراه با ظرفیتهای بالاتر

تکنولوژی جدیدتر و قابلیت تلفیق با فناوری های هوشمند مدرن

 سازگاری با محیط زیست

ایده آل برای ساختمانها و مجتمع های پر ترافیک

موتور هوبر T32.320.10

137,200,000 تومان

10 نفره

800 کیلوگرم

سرعت 1m/s

6KW

 14.1 آمپر

راندمان بالا و مصرف کمتر انرژی حرکت

بسیار نرم و بدون شوک

 حجم فیزیکی کوچکتر

قابلیت اجرا در آسانسورهای بدون موتورخانه

کاهش هزینه های ساختمانی و بنایی در اجرای آسانسورهای بدون موتور خانه

کاهش نویز و سر وصدا

عدم وجود گیربکس و احتیاج به روغن کاری

 کاهش هزینه های سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری آسانتر

قابلیت دستیابی به سرعتهای بالاتر همراه با ظرفیتهای بالاتر

تکنولوژی جدیدتر و قابلیت تلفیق با فناوری های هوشمند مدرن

 سازگاری با محیط زیست

ایده آل برای ساختمانها و مجتمع های پر ترافیک

موتور هوبر T32.320.16

141,320,000 تومان

10 نفره

800 کیلوگرم

سرعت 1.6m/s

9.6KW

 23.5 آمپر

راندمان بالا و مصرف کمتر انرژی حرکت

بسیار نرم و بدون شوک

 حجم فیزیکی کوچکتر

قابلیت اجرا در آسانسورهای بدون موتورخانه

کاهش هزینه های ساختمانی و بنایی در اجرای آسانسورهای بدون موتور خانه

کاهش نویز و سر وصدا

عدم وجود گیربکس و احتیاج به روغن کاری

 کاهش هزینه های سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری آسانتر

قابلیت دستیابی به سرعتهای بالاتر همراه با ظرفیتهای بالاتر

تکنولوژی جدیدتر و قابلیت تلفیق با فناوری های هوشمند مدرن

 سازگاری با محیط زیست

ایده آل برای ساختمانها و مجتمع های پر ترافیک